Από μια σειρά παθολογικών καταστάσεων , είναι δυνατόν να προκληθούν παραμορφώσεις στην σπονδυλική στήλη , όπως σκολίωση (πλαγιά παραμόρφωση)  καθώς και κύφωση και λόρδωση  (προσθοπίσθιες παραμορφώσεις).

 

Ένας άλλος τύπος παραμόρφωσης είναι η μετακίνηση ενός σπονδύλου από την θέση του (σπονδυλολίσθιση). Αυτές οι καταστάσεις είναι πολύ σοβαρές και  απαιτούν μακροχρόνια παρακολούθηση.

Καθώς οι νόσος εξελίσσεται και ειδικά στα πρώιμα σταδία εφαρμόζονται κηδεμόνες , ασκήσεις και αλλά μέσα για τον έλεγχο της εξέλιξης της παραμόρφωσης ειδικά στα παιδιά.

Η χειρουργική αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων γίνεται με την χρήση υλικών σπονδυλοδεσίας , όπου με βίδες και ράβδους η σπονδυλική στήλη διορθώνεται μηχανικά και κλειδώνεται στην νέα της θέση. Σε περιπτώσεις σπονδυλολίσθισης ο μετατοπισμένος σπόνδυλος επιχειρείται να επανέλθει στην αρχική του θέση με χρήση μηχανικής δύναμης πάνω σε βίδες. Η εξέλιξη και πορεία αυτών των παθήσεων διαφέρει ανά περίπτωση.