Δημοσιεύσεις περιλήψεων σε διεθνή περιοδικά (Index medicus) με κριτές

  1. Korovessis, A. Baikousis, G. Petsinis, Z. Papazisis : Effects of TLSO on spinal deformities, trunk asymmetry and frontal lower rib cage in adolescent idiopathic scoliosis. European Spine Journal No.  9, August 2000, Page 331.
  2. Korovessis, Z. Papazisis, G. Petsinis, A. Baikousis : Prediction of thoracic kyphosis with the use of the Debrunner’s Kyphometer. European Spine J 10(S1):45, August, 2001.
  3. Korovessis, A. Baikousis, G. Petsinis, Z. Papazisis : Posterior CCD for occipitocervical, cervical & cervicothoracic fusion. European Spine J 10(S1):63 August, 2001.
  4. Baikousis A., Korovessis P., Petsinis G., Papazisis Z., Katonis P. : Posterior compact Cotrel-Dubousset (CCD) instrumentation for occipitocervical, cervical and cervicothoracic fusion. The Journal of Bone and Joint Surgery 83-B, 2001 Page 124.
  5. Baikousis A., Korovessis P., Petsinis G., Papazisis Z. : Effects of thoracolumbosacral orthosis (TLSO) on spinal deformities, trunk asymmetry and frontal lower rib cage in adolescent idiopathic scoliosis. The Journal of Bone and Joint Surgery 83-B, 2001 Page 198.
  6. Korovessis P., Deligianni D., Petsinis G., Baikousis A., Papazisis Z. : Comparative strength measurements of five different fixation systems applied on an in vitro model of femoral midshaft osteotomy. The Journal of Bone and Joint Surgery 83-B, 2001 Page 209.
  7. Papazisis Z., Korovessis P., Petsinis G., Baikousis A. : Prediction of thoracic kyphosis with the use of the Debrunner’s kyphometer. The Journal of Bone and Joint Surgery 83-B, 2001 Page 247.